Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hypnose Helpt

 

 1. Algemeen

Hypnose Helpt is een coaching praktijk opgericht door Els Verschueren en ingeschreven onder de naam 'Els Verschueren'  Deze is terug te vinden onder het nummer  KBO 0741 464 139 met als doel diensten te verlenen in het domein van coaching, hypnose therapie, training en spreekopdrachten. 

 

 1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Els Verschueren en op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Verhindering

  3.1. Het opzeggen van een afspraak kan tot 48h voor de aanvang van uw afspraak zonder bijkomende kosten. Wanneer u te laat afzegt en/of niet op uw afspraak verschijnt, zal het volledige bedrag alsnog worden aangerekend.
  3.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigd tarief op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke begonnen maand.
  Bovendien is de klant in dat geval van rechtstwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van 125€ per niet-betaalde factuur.
  3.3. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zijn alle buitengerechtelijke kosten (zoals bijvoorbeeld incassokosten) en gerechtelijke kosten voor het innen van de afgesproken kosten voor rekening van de klant.

 3. Tarieven

  Het is aan te  bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten van de service die u inkoopt. Deze zijn steeds te bevragen bij Els Verschueren.
  Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de klant inbegrepen.

  Als er hier toch meer dan 30min nodig is moet een betalende afspraak worden ingeboekt.
  Dit kan via de website https://hypnosehelpt.
  of telefonisch op het nummer  +32 492 472 653

  De tarieven die aangerekend worden variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (coaching, type toegepaste hypnose, training, spreekopdracht,…)
  Behoudens andersluidende regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van de prestaties en ten laatste ter plaatse betaald aan Els Verschueren.

 4. Betalingsvoorwaarden

  Behoudens andersluidende regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van de prestaties en ten laatste ter plaatse betaald aan Els Verschueren.
  Betaling ter plaatse kan cash of via de bankapp.

 1. Aansprakelijkheid
  Resultaten kunnen per cliënt verschillen.
  Het advies dat we verstrekken doorheen de hypnosesessie en training en als spreker is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Els Verschueren is nimmer aansprakelijk voor directe en indirect schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten raden we u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

 

 1. Vertrouwelijkheid

  Els Verschueren is verplicht tot geheimhouding van alles wat wordt besproken tijdens een sessie. Voor overleg met derden, inclusief andere hulpverleners, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 

 1. Afspraken

  Indien een klant via de website of telefonisch inschrijft voor een sessie, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dat geval gehouden aan integrale betaling van het toepasselijk tarief. Dit tenzij een annulatie plaats vindt binnen het hierboven beschreven kader.

 

 1. Toepasselijkheid

  Indien, om wat voor reden dan ook, er nood is aan gerechtelijke stappen zal de Rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.